Algemene Voorwaarden Crossmoor Sport BV

Definities

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De vennootschap: de te Weert gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; Crossmoor Sport BV;
 2. De aanvrager: de aanvrager van het in deze voorwaarden omschreven speelrecht.
 3. De speler: een natuurlijke persoon die de overeenkomst houdende een speelrecht als omschreven in deze voorwaarden met de vennootschap heeft gesloten, dan wel een natuurlijke persoon die is aangewezen door een aanvrager of door een sponsor die met de vennootschap een sponsorovereenkomst heeft afgesloten;
 4. Het complex: het golfcomplex met een 18-holes Championshipbaan, een 9-holes Par 3 baan, een Driving-range en daarbij behorende accommodatie gelegen te Weert aan de Laurabosweg 8;
 5. De vereniging: de te Weert gevestigde vereniging: De Golf & Countryclub Crossmoor;
 6. Het speelreglement: het in artikel 8 van deze voorwaarden bedoelde reglement;
 7. Het speelrecht: het in artikel 2 lid 1, bedoelde recht;
 8. De NGF: de in Rijnzathe gevestigde vereniging / bond: de Nederlandse Golffederatie

Het speelrecht

Artikel 2

 1. De speler — met inachtneming van het in deze voorwaarden en het speelreglement bepaalde — het recht om, onverminderd het in artikel 3 bepaalde, dagelijks uiterlijk vanaf 08.00 uur tot zonsondergang voor de beoefening van de golfsport gebruik te maken van de door de vennootschap dagelijks daartoe aangewezen gedeelten van de golfbanen van het complex.
 2. De speler dient bij de uitoefening van het spelrecht de voorschriften vast te stellen door de NGF met betrekking tot de beoefening van de golfsport stipt in acht te nemen. De speler dient voorts de voorschriften opgenomen in het speelreglement in acht te nemen. De speler dient de door de vereniging opgestelde respectievelijk op te stellen voorschriften stipt in acht te nemen.
 3. Voor de uitoefening van het speelrecht is vereist dat de speler te allen tijde een door de NGF uitgegeven en geldig golfvaardigheidsbewijs of een door de vennootschap n/of de vereniging afgegeven baanpermissie kan overleggen.
 4. Voor het gebruik maken van het speelrecht is niet vereist dat de speler de wens daartoe vooraf aan de vennootschap te kennen geeft onverminderd het daartoe bepaalde in het speelreglement.
 5. Het speelrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Beperking speelrecht

Artikel 3

 1. Het speelrecht geldt niet indien banen onbespeelbaar zijn. De vennootschap beoordeelt de bespeelbaarheid van de golfbanen.
 2. Het speelrecht geldt geheel of gedeeltelijk niet indien op de golfbanen een door de de vennootschap al dan niet in samenwerking met de vereniging georganiseerd toernooi en/of demonstratiewedstrijden wordt/worden gespeeld respectievelijk indien andere door de vennootschap georganiseerde manifestaties, ontvangsten en dergelijke plaatsvinden. Jaarlijks kunnen maximaal 20 werkdagen en in twee weekends toernooien, waardoor het speelrecht geheel of gedeeltelijk niet geldt, door de vennootschap worden georganiseerd. De vennootschap zal zich inspannen om — indien mogelijk — te bewerkstelligen dat voor de speler een gedeelte van het terrein beschikbaar is dat tenminste 9 holes beslaat om daar het speelrecht uit te oefenen.
 3. Het speelrecht geldt gedeeltelijk of niet indien op de banen een door de vereniging georganiseerd toernooi wordt gespeeld, dat staat vermeld op de toernooi-agenda van de vereniging, welke agenda jaarlijks wordt gepubliceerd bij aanvang van het verenigingsjaar. Het in de laatste zin van lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
 4. Indien de speler de toegang tot het complex is ontzegd, heeft de speler geen speelrecht.

Gebruik overige accommodatie

Artikel 4

 1. Met in achtneming van het daartoe in het speelreglement en in deze voorwaarden bepaalde heeft de speler zonder daartoe vergoeding te zijn verschuldigd het recht gedurende de openingstijden van het complex gebruik te maken van de door de vennootschap voor de beoefenaars van de golfsport in het complex ter beschikking gestelde faciliteiten als bedoeld in artikel 5.
 2. De vennootschap is bevoegd in het speelreglement te bepalen dat voor het gebruik van daartoe omschreven extra voorzieningen een afzonderlijk vergoeding door de speler kan zijn verschuldigd.
 3. De vennootschap is na overleg met de vereniging, te allen tijde bevoegd de beschikbare faciliteiten uit te breiden of in te krimpen.

Het complex

Artikel 5

 1. De vennootschap is verplicht tenminste die faciliteiten aan de speler ter beschikking te stellen, die worden verlangd door de NGF voor de toekenning aan een vereniging van een lidmaatschap van de NGF.
 2. De vennootschap is verplicht ervoor te zorgen, dat tenminste 18 holes van de golfbanen voldoen aan de door de NGF gestelde eisen voor wedstrijdbanen.
 3. Het complex omvat verder de voorzieningen voor het spelen van biljart, jeux de boules en tennis, welke voorzieningen niet zijn extra voorzieningen als bedoeld in artikel 4 lid 2.

Aanwijzingen

Artikel 6

 1. De speler is verplicht instructies respectievelijk aanwijzingen van door de vennootschap en/of door de vennootschap met het toezicht op het complex belaste personen uit te voeren respectievelijk op te volgen.
 2. De vennootschap en/of de door de vennootschap met het toezicht op het complex belaste personen zijn bevoegd de speler de toegang tot het complex te ontzeggen respectievelijk hem van het terrein te (doen) verwijderen,

indien de speler:

 1. Zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap en/of de vereniging niet is nagekomen;
 2. Op enigerlei wijze in strijd handelt met het in de overeenkomst — daaronder begrepen deze voorwaarden — of her speelreglement bepaalde; of
 3. Zich tet uitsluitende beoordeling van de vennootschap onaanvaardbaar gedraagt.

Lidmaatschap vereniging

Artikel 7

De speler is verplicht zich als lid van de vereniging aan te melden en na toelating gedurende de periode dat de overeenkomst voortduurt lid te blijven.

Speelreglement

Artikel 8

De vennootschap is met het oog op de goede gang van zaken op het complex bevoegd een speelreglement op te stellen waarin nadere voorschriften met betrekking tot de uitoefening van het speelrecht en het gebruik van het complex zijn opgenomen.

Financiële verplichtingen voor de speler

Artikel 9

 1. De speler is verplicht jaarlijks bij vooruitbetaling de door de vennootschap vastgestelde speelvergoeding te voldoen op de door de vennootschap aangegeven wijze.
 2. De speelvergoeding dient te worden voldaan binnen een maand nadat de vennootschap de speler schriftelijk in kennis heeft gesteld van de verschuldigdheid en de hoogte van de speelvergoeding, met dien verstande dat de speelvergoeding nooit eerder opeisbaar zal zijn dan 1 februari van het jaar waarop de speelvergoeding betrekking heeft.
 3. Indien de overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, heeft de speler geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de speelvergoeding respectievelijk blijft de speler gehouden om de verschuldigde speelvergoeding voor het gehele jaar te voldoen, een en ander onverminderd het in artikel 11 lid 3 laatste zin bepaalde of andersluidende wettelijke regeling.
 4. De overeenkomst met de vennootschap gaat de speler aan als A-, B-, C- of D- speler. De onderscheidenlijke categorieën zijn als volgt ingedeeld:

A: Spelers van 30 jaar en ouder

B: Spelers van 25 tot en met 29 jaar

C: Spelers van 20 tot en met 24 jaar

D: Spelers tot en met 19 jaar

 1. Per categorie spelers zal door de vennootschap een jaarlijkse speelvergoeding worden vastgesteld. Na overgang tot een volgende categorie dient een speler het betaalde speelvergoeding aan te vullen tot het bedrag dat dan geldt voor de categorie waartoe hij alsdan behoort. De eerstvolgende speelvergoeding die de speler verschuldigd is, zal gelijk zijn aan de speelvergoeding die de vennootschap in rekening brengt aan de categorie spelers waartoe de speler alsdan behoort.
 2. Indien een speler de betaling van de speelvergoeding niet tijdig heeft voldaan, is de vennootschap bevoegd hem te allen tijde de toegang tot het complex te ontzeggen respectievelijk na daartoe gedane ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist. Alle kosten verbonden aan de inning van de speelvergoeding zijn voor rekening van de speler.
 3. Indien de vennootschap door de vereniging met de inning van de contributie is belast zal de speler de verschuldigde contributie tijdig aan de vennootschap voldoen.
 4. Tariefwijzigingen dienen door de vennootschap uiterlijk op 1 november van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin de wijziging van toepassing is, ter kennis worden gebracht.

Wijziging voorwaarden/speelrecht

Artikel 10

 1. De vennootschap is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. De vennootschap stelt een maand voordat de wijziging van kracht wordt, de speler schriftelijk in kennis van de voorgenomen wijziging. Voors wordt de speler in kennis gesteld van de wijziging zodra deze van kracht is.
 2. De vennootschap is te allen tijde bevoegd zonder voorafgaande kennisgeving het speelreglement te wijzigen.

Einde overeenkomst

Artikel 11

 1. De overeenkomst eindigt indien de speler de overeenkomst opzegt.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode tot het einde van het jaar en vervolgens telkens met een jaar verlengd. De speler kan de overeenkomst te allen tijden opzeggen tegen het einde van een jaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, behoudens andersluidende wettelijke bepaling.
 3. Indien de vennootschap de voorwaarden wijzigt in het nadeel van de speler, kan de speler deze overeenkomst opzeggen in de loop van het jaar, mits de opzegging plaatsvindt binnen 14 dagen nadat de speler van de voorgenomen wijziging overeenkomstig het in artikel 10 lid 1 bepaalde in kennis is gesteld. Alsdan is een speelvergoeding over dat jaar verschuldigd naar rato.
 4. De overeenkomst eindigt voorts, indien;
 1. De speler overlijdt
 2. De vennootschap de overeenkomst ontbindt op grond van het in artikel 9 lid 6 bepaalde;
 3. De vennootschap de overeenkomst opzegt als hiervoor in lid 3 bedoeld.
 1. De vennootschap kan na daartoe gedane ingebrekestelling de overeenkomst schriftelijk terstond opzeggen in de artikel 6, lid 2 bedoelde gevallen.

Klachten

Artikel 12

Indien de speler ontevreden is over de gang van zaken op het complex zal hij zich in eerste instantie beklagen bij de vereniging. Mochten naar het oordeel van de speler de klacht niet zijn verholpen door de vereniging, dan zal hij zich bij de vennootschap beklagen, in welk geval de vennootschap zich zal inspannen om de klacht te verhelpen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Artikel 13

De vennootschap is op generlei wijze op welke grond dan ook aansprakelijk voor enige schade die de speler door welke oorzaak dan ook lijdt op het complex. Spelers zijn jegens de vennootschap gehouden ervoor zorg te dragen dat hun introducés zich overeenkomstig de reglementen gedragen en vrijwaren de vennootschap voor aanspraken welke introducés jegens de vennootschap geldend zouden kunnen maken.

Exclusiviteit

Artikel 14

 1. De vennootschap verplicht zich op dat gedeelte van het complex dat is aangewezen door de vennootschap waarop de speler het speelrecht heeft geen andere beoefenaars van de golfsport toe te laten dan:
 1. Leden en aspirant-leden van de vereniging;
 2. Leden van andere bij de NGF aangesloten verenigingen;
 3. Introducés van leden van de vereniging, mits de introducés beschikken over een in artikel 2 lid 3 vermeld document; en
 4. Niet ingezeten van Nederland die beschikken over een door en met de NGF te vergelijken buitenlandse instelling afgegeven golfvaardigheidsbewijs of dat document door de NGF, de vereniging en/of vennootschap wordt erkend, of die beschikken over een door de vennootschap en/of vereniging afgegeven baanpermissie; tenzij op het complex wedstrijden in het kader van landelijke door de NGF georganiseerde competitie of toernooien worden gespeeld of het complex gedeeltelijk niet kan worden betreden op grond van het hiervoor in artikel 3 bepaald.
 1. De sub b, c en d bedoelde personen dienen, indien woonachtig binnen een straal van 50 km van de gemeente Weert, in principe een overeenkomst als bedoeld in artikel 1 sub c te sluiten met de vennootschap. De vennootschap kan indien de hier bedoelde personen naar haar oordeel te frequent gebruik maken van het complex, zonder een overeenkomst als genoemd te sluiten, deze personen de toegang tot het complex ontzeggen.